Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких

вщносяться:

■ ппоталамус;

■ ппоф!з (три частини: передня, пром1жна, задня);

■ щитопод1бна залоза;

Загальна черта гуморально! регуляцй 133

■ прищитопод1бж залози,

■ гпдшлункова залоза,

■ наднирков1 залози (юркова та мозкова речовини),

■ статев1 залози,

■ ежф1з,

■ тимус (гпдгруднинна, або вилочкова залоза).

Центральними ендокринними органами е ппоталамус

I ппоф1з.

Ппоталамус. У нейросекреторних кл1тинах супра-

Оптичного Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких й паравентрикулярного ядер ппоталамуса

Синтезуються окситоцин та антид1уретичний гормон

(АДГ), який мае ще назву вазопресин. Гормони в гра­

Нулах транспортуються аксонами нейросекреторних

Нейрожв i видтяю ться в кашляри задньоУ частки ней-

роппоф!за.

У мед!альному ппоталамуа (ппоф1зотропна зона)

Видтяються бюлопчно активж речовини, KOTpi е Hi-

бито "гормонами Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких гормон1в". Вони п о д т яю ть ся на

Фактори, яю стимулюють секрещю (рил1зинг-гормо-

Ни, або л1берини), i фактори, яю гальмують секрещю

(статини). У ппоталамуа синтезуеться п'ять рил1зинг-

Гормон1в (тиреотропш-рил1зинг-гормон, кортикотро-

тн-рил!зинг-гормон, гонадотропш-рил1зинг-гормон,

Рил Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких1зинг-фактор гормона росту i пролактинстимулю-

Ючий фактор) i два статини (соматостатин i пролактин-

Шпбуючий фактор).

Ппоф1з. Вивтьнившись i3 нервових заюнчень, rino-

Ф1зотропж гормони через судини ппоталамо-ппоф1-

ЗарноУ портальноУ системи потрапляють в аденоппо-

Ф1з (передню частку) i в ньому впливають на клиини,

Що секретують тропш гормони — тиреотропш Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких, АКТГ,

лютеУжзуючий (ЛГ) i фолжулостимулюючий (ФСГ) гор­

Мони, соматотропш — гормон росту, пролактин.

TponHi гормони, у свою чергу, заносяться в перифе-

ричн! ендокрины залози — щитопод1бну, наднирков1

(юрковий шар), яечник i яечко, де стимулюють ви-

Роблення власних гормошв. Завдяки таюй штеграци

ефективно функцюнуе ряд нервово-гормональних сис­

Тем, наприклад, ппоталамо-ппоф Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких1зарно-надниркова.

Перелж ropMOHie, Ух походження та базы впливи

на кл1тини-м1шеш представлен! у таблиц! 6.1.

^ МЕХАН13МИ Д11 Г0РМ0Н1В

Вщповщь кл1тини-м1шеж на д1ю гормона формуеть-

Ся творениям гормонрецепторного (ГР) комплексу,

Що п р и зво д и ть до активацГУ сам о го Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких р ец еп то р а,

Мщацм BiAnoeifli кл1тини. Гормон адреналш при

Взаемодм з сенсором вщкривае мебранж канали,

a Na+ — вхщний юнний струм обумовлюе функщю

Кл1тини. Проте бш ыш сть горможв вщ криваю ть чи

Закр и ваю ть м ем б р ан ы канали не Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких сам о ст ш н о , а

У взаемоди з G-б тко м .

Мехажзм д1Т горможв на ютини-мш еж пов’язаний з 1х

х1м1чною будовою:

■ водорозчинш гормони - б т к и i полтептиди, а та­

Кож noxiflHi ам ш о ки сл о ти - катехолам'ши, вза Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких-

емодють з сенсорами мембрани кл'|тини-м'|шеж,

Утворюючи комплекс “гормон - сенсор” (ГР). Ви-

Никнення цього комплексу призводить до утворення

Вторинного або внутрш ньою жинного посередника

(месенджера), з яким пов’язаж змши функцЛ ш тини.

К тью сть сенсор1в на поверхн1 мембрани ш ти н и -

MimeHi становить приблизно 104— 105;

■ ж Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких иророзчинш гормони - стероУдж - проходять

Кр1зь мембрану кл1тини-м1шеж i взаемодють i3 плаз-

Матичними сенсорами, юльюсть яких коливаеться

Вщ 3000 до 104, утворюючи комплекс ГР, який отдал1

Надходить до мембрани ядра. СтероУдж гормони та

Похщж амшокислоти тирозину - тироксин та три-

Йодтиронш - проникають через ядерну мембрану

I взаемодтоть з ядерними сенсорами, з’еднаними

З Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких оджею чи б т ьш е хромосом, наслщком чого е змши

Синтезу бшка в кл1тиж-м1шеж.

Зпдно з сучасними уявленнями, д1я горможв зумовлена

стимулящею або пригжченням катал1тичноУ функцЛ де­

Яких ф е р м е н т у кл1тинах-м1шенях. Цей ефект може до-

сягатися Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких двома шляхами:

■ в з а е м о д ' ю о г о р м о н а з р е ц е п т о р а м и п о в е р х ш к л 'ь

Т и н н о / м е м б р Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких а н и / з а п у с к у л а н ц ю г а б 'ю х '1 М 1 ч н и х

п е р е т в о р е н ь у м е м б р а ш / ц и т о п л а з м Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких /;

■ п р о н и к н е н н я м г о р м о н а кр' 1зь м е м б р а н у

/ з в ’я з у в а н н я з р е ц е п т о р Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких а м и ц и т о п л а з м и , т е л я

Чого гормонрецепторний комплекс проникае в ядро

i органели кл1тини, де i реал1зуе св|'й регуляторний

Ефект шляхом синтезу нових ф е р м е н т .

Перший шлях призводить до активащТ мембранних фер Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких­

М е н т i утворення вторинних месенджер1в. На сьогодж

вщомо чотири системи вторинних месенджер1в:

■ адентатциклаза - цАМФ;

■ гуажлатциклаза - цГМФ;

■ ф о сф о л т а за - шозитолтрифосфат;

■ кальмодулш - южзований Са2+.

Другий шлях впливу на кл1тини-м1шеж: комплексування

Гормону з сенсорами, яю м1стяться в ядр1 клиини,

Що Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких веде до активацм або гальмування и генетичного

Апарату.

■ МЕМБРАНН1 РЕЦЕПТОРИ ТА ВТОРИНН1

ПОСЕРЕДНИКИ (М ЕС ЕН Д Ж ЕРИ )

Гормони, зв'язуючись з сенсорами мембрани кл1ти-

ни-м1шеж, утворюють комплекс "гормон — сенсор"

(ГР, крок 1) (рис. 6.3). Конформацшж змши сенсора

активують стимулюючий G-бмок (об'еднаний з рецеп­

Тором Гормони продукуються ендокринними залозами, до яких), який являе собою комплекс i3 трьох субоди-


gorno-kapitalnie-raboti.html
gornoe-delo-byulleten-novih-postuplenij-za-sentyabr-2003-goda.html
gornolizhnij-kurort-levi-semejnij-otdih.html